SMN Thuiszorg hanteert geen wachtlijst. U wordt meteen geholpen.

Close Icon
   
Contact Info     Bel met: 020 - 691 22 27

De visie van SMN Thuiszorg   arrow

Visie van SMN Thuiszorg

Het beleid van SMN Thuiszorg is erop gericht om voor een brede doelgroep de zorg toegankelijk te maken. Iedereen die voor onze zorg- en dienstverlening in aanmerking komt, moet zo snel mogelijk en adequaat de gewenste zorg- en dienstverlening kunnen krijgen. Althans de zorg moet gestart zijn binnen de door het Zorgkantoor gestelde termijn.

S.M.N. Thuiszorg hanteert geen wachttijden en streven ernaar dit in de toekomst niet hoeven te doen.

Cliënten: Stimuleren, Actief en Betrokken

S.M.N. Thuiszorg ondersteunt en verzorgt cliënten met somatisch of sociale problemen in hun streven om zelf – opnieuw -de regie over hun eigen leven te krijgen. In onze zorg, dienstverlening en ondersteuning gaan we uit van de wensen en mogelijkheden van deze cliënten/mensen. Hierdoor kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Wie zijn onze cliënten:

De doelgroep van S.M.N. Thuiszorg laat zich moeilijk onder één noemer plaatsen. De zorgvraag, problematiek en achtergrond van onze cliënten zijn zeer divers. Het gaat om jong en oud, mannen en vrouwen, om verschillende nationaliteiten, religieuze en culturele achtergronden. Onze cliënten hebben veel met elkaar gemeen. Ten eerste zijn het allemaal burgers, met dezelfde rechten, plichten en behoeften als andere burgers. Tegelijkertijd hebben zij een kwestbare positie vanwege hun somatisch of sociale beperking. Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen zij hun rechten doen gelden en hun leven vorm en inhoud geven.

Hierin wil S.M.N. Thuiszorg haar cliënten ondersteunen en wij zijn ook voordurend op zoek naar wie zijn de mensen achter de zorg, dus onze medewerkers?

De belangrijkste doelstelling in ons meerjarenbeleid is het professionaliseren van ons dienstenaanbod, waarbij veel nadruk wordt gelegd op deskundigheidsbevordering. Ook de doelmatigheid en de effectiviteit van de organisatie houden wij scherp in de gaten. Ter verwezenlijking van het bovengenoemde hebben wij sinds kort een verpleegkundige, een office manager en een sociaal pedagogisch medewerker aan het team toegevoegd. In onze visie verlangen wij ook van onze medewerkers, dat zij ten alle tijde respectvol, open, eerlijk, nieuwsgierig, duidelijk en representatief moeten zijn. Deze kerntaken zullen wij altijd met z’n allen hoog in het vaandel houden.

Jaarlijks wordt onze visie tegen het daglicht gehouden om na te gaan of deze gehandhaafd blijft of aangepast moet worden.

Het beleid van S.M.N. Thuiszorg is de komende jaren gericht op het leveren van goede zorg die perfect aansluit op het zorgvraagstuk, de verwachtingen en de mogelijkheden van de cliënten. Onze missie speelt hier een grote rol in. De ondersteuning die wij daarbij bieden houdt verband met onze doelstelling.

Hulp en ondersteuning op maat

S.M.N. Thuiszorg biedt haar cliënten verschillende vormen van zorg aan, zoals: Hulp bij het huishouden, Groeps begeleiding, individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging en verpleging. Hiermee kunnen wij onze cliënten op meerdere levensgebieden ondersteunen, indien zij dat wensen. Ook wordt hiermee hun psychisch lichamelijk en het sociaal functioneren verbeterd en hun positie als burger in de samenleving versterkt. Met toestemming van de cliënt kunnen wij zijn omgeving, zijn naasten en andere betrokkenen actief daarbij betrekken.

Doelmatige zorg

S.M.N. Thuiszorg wil de zorg en ondersteuning verantwoord vormgeven. Dit betekent dat wij als maatschappelijk betrokken organisatie streven naar doelmatigheid; wij bieden zorg van hoge kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Het streven is erop gericht dat onze cliënten zelfstandig wonen en erop uitgaan, zodat zij contacten leggen in hun omgeving. Zij maken gebruik van reguliere maatschappelijke hulpbronnen, zonder dat iemand ze daarbij hoeft te ondersteunen. Dit maakt de zorg ‘normaler’en doelgerichter.

Personeelsbeleid

Ons personeelsbeleid is erop gericht om gekwalificeerde en gedreven medewerkers te werven en te behouden. Verder stimuleren wij onze medewerkers om hun kennis en ervaring uit te wisselen én op de hoogte te blijven van relevante nieuwe (wetenschappelijke) werk- en zienswijzen in de zorg. Ook bevorderen we de medezeggenschap, van cliënten én van medewerkers, op alle niveaus van de organisatie, zodat wij optimaal kunnen profiteren van het talent dat in de organisatie aanwezig is.

Strategische agenda

S.M.N. Thuiszorg heeft voor de toekomst grote ambities. Daarmee zal de bovenstaande visie verwezenlijkt worden. Onze ambities hebben wij deels reeds vertaald in een aantal concrete strategische doelen (deels moet nog) maar gezamelijk vormen die onze strategische agenda voor de komende jaren. De strategische agenda vormt samen met onze visiedocument een samenhangend geheel.

Thuiszorg Aanvragen

vraag-hier-aanWilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen.