Privacyreglement S.M.N. Thuiszorg

Artikel 1  Begrippen

 • S.M.N. Thuiszorg ( Service Modern Nederland )
 • Persoongegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon;
 • Persoonregistratie: een samenhangende verzameling van persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van de gegevens die systematisch zijn aangelegd;
 • Houder: diegene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie (S.M.N. Thuiszorg);
 • Bewerker: degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, van een persoonsregistratie waar hij niet de houder van is;
 • Verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover dat geheel of grotendeels steunt op gegevens die in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
 • Geregistreerde: diegene over wie gegevens zijn opgenomen in de persoonregistratie (deelnemer/ cliënt);
 • Corrigeren: het verbeteren, aanvullen of vernietigen van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens;
 • Geanonimiseerd: persoonsgegevens ontdaan van de persoonsgebonden elementen, opdat deze gegevens niet op eenvoudig wijze tot de individuele natuurlijke persoon kunnen worden herleid;
 • AVG; Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet beschermd uw persoonsgegevens.

Artikel 2

De houder is verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van dit privacyreglement.

Artikel 3

 • Het doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van gegevens waaronder persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering ten behoeve van de zorg aan de desbetreffende persoon;
 • De benodigde persoonsgegevens worden met de groots mogelijk zorgvuldigheid verzameld en bewaard.

Artikel 4

 • De persoonsregistratie bevat slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen en in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd;
 • De houder treft de nodigde voorzieningen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens.

Artikel 5

 • De opgenomen persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn;
 • Uit de persoonsregistratie worden persoonsgegevens verstrekt aan personen die als gevolg van hun taak de gegevens mogen ontvangen.

Artikel 6

 • De persoonsregistratie wordt gevoerd met behulp van computersystemen;
 • De persoonsregistratie dient uitsluitend toegankelijk te zijn via een rechtmatig op het computersysteem aangesloten apparatuur;
 • De houder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijzing of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de apparatuur die hij onder zich heeft.

Artikel 7

 • Naast de  houder en bewerkers hebben slechts door de houder aangewezen gebruikers inzage in het onderhouden van ressorterende persoonsregistratie, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van S .M.N. Thuiszorg;
 • Daarnaast hebben slechts inzage in de persoonsregistratie de geregistreerde en uitsluitend voor zover het de eigen persoonsgegevens van de registreerde betreft.
 • Persoonsgegevens worden slechts aan anderen dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde personen, natuurlijk dan wel rechtspersonen, verstrekt in geanonimiseerde vorm, tenzij de geregistreerde schriftelijke toestemming verleent tot het verstrekken van direct tot de geregistreerde herleidbare gegevens.

Artikel 8

 • De houder deelt een ieder over wie voor de eerste keer persoonsgegevens in de registratie worden genomen binnen een maand schriftelijk mede dat dit het geval is. De mededeling bevat een aanduiding van het doel van de registratie, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van de houder alsmede de mededeling dat dit privacyreglement van toepassing is en dit privacyreglement tegen kostprijs bij de houder kan worden aangevraagd;
 • De verplichting bedoeld in het eerste lid, geld niet indien de betrokkene weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft plaatsgevonden.

Artikel 9

 • De houder deelt ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of zijn betreffende persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen;
 • Indien zodanige gegevens in de registratie zijn opgenomen, stelt de houder de verzoeker binnen een maan in kennis. En verschaft daarbij schriftelijk een overzicht met de inlichtingen over de herkomst van de persoonsgegevens;
 • Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de houder aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, in een ander dan schriftelijk vorm, die aan het belang is aangepast.

Artikel 10

 • Degene aan wie kennis gegeven is van zijn betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist is , voor het doel van de registratie, onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek houdt in de aan te brengen wijzigingen;
 • De houder bericht de verzoeker binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk ,of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed;
 • De houder draagt zorg dat een  beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 11

 • De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of zijn betreffende gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de persoonsregistratie aan derden zijn verstrekt;
 • Indien zodanige verstrekking is geschied, doet de houder desverlangd binnen  een maand na ontvangst van het verzoek in schriftelijke vorm mededeling aan de verzoeker. De houder kan volstaan met een in algemene termen vervatte mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie deze zijn verstrekt, indien de vastlegging daarvan achterwege is gebleven en hij redelijkerwijs mocht aannemen dat het belang van de geregistreerde daardoor niet onevenredig zou worden geschaad.

Artikel 12

De houder is verplicht op deugdelijke wijze bij te houden aan wie gegevens uit de persoonsregistratie zijn verstrekt, welke gegevens zijn verstrekt, alsmede op welke grond gegevens zijn verstrekt.

Artikel 13

 • S.M.N. Thuiszorg benoemt een commissie van toezicht die uit tenminste drie leden bestaat. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn benoembaar;
 • De commissie van toezicht ziet toe op naleving van dit privacyreglement;
 • Klachten over naleving van dit privacyreglement kunnen door elke belanghebbende schriftelijk onder mededeling van redenen bij de commissie van toezicht worden ingediend. De commissie van toezicht stelt een onderzoek in en geeft zo spoedig mogelijk haar advies, een en ander onverminderd de wettelijke rechten van een klager.